همکاری با ما

همکاری با طرفدار

به اشکال مختلف امکان همکاری با طرفدار وجود دارد:

کشاورزان: کشاورزانی که دارای زعفران با کیفیت بالا هستند، می توانند با زعفران طرفدار همکاری داشته باشند.
فروشندگان: افرادی که تمایل به فروش محصولات طرفدار یا اخذ نمایندگی دارند.
تجار: بازرگانانی که می خواهند زعفران را به صورت فله یا بسته بندی صادر کنند.
همراهی: اگر فکر می کنید می توانید به هر شکلی به طرفدار کمک کنید و باعث رشد طرفدار شوید.

لطفا فرم را جهت همکاری تکمیل نمایید